ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou

Co je ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je název používaný klasifikačním systémem Americké psychiatrické asociace, DSM-IV. V češtině se jako volný překlad používá pojem „porucha pozornosti s hyperaktivitou“. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), kterou se řídí lékaři v Evropě, užívá označení hyperkinetická porucha.

Kritéria pro výše zmíněné diagnózy jsou lehce odlišná, proto není skupina osob s ADHD (3 – 18 % populace) totožná se skupinou osob s hyperkinetickou poruchou (1 – 3 % populace).

Přestože se nacházíme v Evropě, v praxi se setkáváme spíš s označením ADHD. Rádi jej užívají dětští psychologové, protože díky měkčím kritériím mohou diagnostikovat více dětí a nabídnout jim včas vhodnou podporu.

Oba názvy se však vztahují ke stejné problematice a tou je postižení ve třech oblastech: porucha pozornosti, hyperaktivita a impulzivita.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou se 3-9x častěji vyskytuje u chlapců ve srovnání s dívkami. Do dospělosti přetrvává v 30 – 50 % případů.

Porucha pozornosti

Dítě se nedokáže soustředit, snadno se nechá vyrušit jakýmkoliv podnětem, ať se mu říká cokoliv, vypadá to, že neposlouchá, nedokončuje započatou práci, vyhýbá se úkolům vyžadujícím mentální úsilí a soustředění,
je nepořádné, dezorganizované, roztržité, zapomnětlivé, ztrácí věci.

Hyperaktivita

Dítě je neposedné, stále pohybuje rukama, nohama, vrtí se, nevydrží sedět na místě, pobíhá kolem, vyrušuje, je hlučné při všem, co dělá, obtížně zachovává klid a ticho, je upovídané, musí stále mluvit.

Impulzivita

Dítě nedokáže čekat, skáče druhým do řeči, odpovídá dříve, než vyslechne otázku,
často se mu mění nálada, co ho napadne, hned udělá, bezmyšlenkovitě mění témata hovoru.

Jak pracovat s dětmi s ADHD

zásady při práci s dětmi s ADHD

  • Vytvořte dítěti vřelé zázemí! Aby cítilo, že ho máte rádi, i když zlobí. Vaše klidné vedení, trpělivost a laskavost je pro něj zároveň i příkladem chování (náš výbuch ho nezklidní).
  • Vytvořte řád a hranice! A srozumitelně mu je vysvětlete, aby vědělo, co se od něj očekává a kdy překračuje pravidla (můžete pravidla společně sepsat a domluvit se na důsledcích za jejich porušování). Těmto dětem chybí „vnitřní řád“, pravidelný režim jim přinese jistotu, usnadní orientaci (vytvořte mu časový rozvrh, denní plán, vhodné jsou i rituály).
  • Důslednost! Dbejte na dodržování stanovených pravidel (taktní a nenápadná, ale důsledná kontrola). Pomáhá to k zautomatizování, zvnitřnění pravidel a žádoucího chování.
  • Buďte ve výchově jednotní! Spolupracujte v týmu vedoucích (aby jeden nepovolil, co druhý zakázal) a spolupracujte s rodiči, příp. s dalšími osobami a institucemi (sdílení osvědčených přístupů k dítěti, výměna informací, pochvala dítěte před rodiči, …).
  • Posilujte žádoucí chování dítěte! Odměňujte nebo chvalte, když se dítě chová nebo snaží chovat dobře. Nechte dítě zažívat úspěch (stejně jako ho zažívají jeho vrstevníci)! Nalézejte situace a úkoly, ve kterých dítě uspěje a může být pochváleno (motivace k dalšímu snažení). Nežádoucí chování ignorujte (pokud nehrozí katastrofa).
  • Usměrňujte aktivitu dítěte! Ve vhodných chvílích ho nechte vybít přebytečnou aktivitu – nepotlačujte ji! Umožněte mu dostatek pohybu a potřebné přestávky. Střídejte různé druhy činností. Ale ne co 10 minut, to změna! Dítěti to trvá, než se začne soustředit, takže vhodnější je spíš kratší úkol a dostatek času na jeho splnění.
  • Nabízejte přiměřené podněty! Dítě si neumí vybrat, co je pro něj ze všech podnětů důležité a na co se má soustředit. Tak vnímá vše a to ho unavuje. Pomůžete mu tím, když rušivé podněty odstraníte (např. pravidla hry vysvětlíte v tichém prostředí, použijete jasné a jednoznačné pokyny, hlavní body mu napíšete…). Na přesycení podněty dítě reaguje negativně, vypne mozek.

Řešení/léčba ADHD

Ke zlepšení projevů chování dětí s ADHD často postačí zásady pro výchovu a vzdělávání z předchozí podkapitoly. Někdy však jsou projevy ADHD tak závažné, že je nutno zvolit farmakologickou léčbu. Ovšem ta sama o sobě nikdy nestačí, musí být kombinována spolu s pedagogicko-psychologickými opatřeními.

Zhruba třetině až polovině osob s ADHD se během puberty porucha sama upraví a obtíže vymizí. Ostatním přetrvávají příznaky do dospělosti, i když v trochu pozměněné podobě (např. ubývá hyperaktivita, ale přetrvává impulzivita, výbušnost).

Farmakologická léčba – Léčivé látky upravují množství neuropřenašečů v mozku a tlumí tak neklid a hyperaktivitu u dětí s ADHD (např. léky Ritalin, Strattera). Je nutné správně vyladit dávkování (každé dítě reaguje jinak) a užívat léky pravidelně.

Alternativní léčba – Nejrůznější potravinové doplňky, vitamínové směsi, přírodní léky, dietní omezení (vyloučení umělých barviv, aromat a některých potravin). Nejsou oficiálně schváleny, ověřeny!

EEG biofeedback – Je založen na principu zpětné vazby – pomocí EEG (elektroencefalografu) je dítěti snímána mozková aktivita, která je převáděna na obrazovce do podoby jednoduché videohry. Průběh videohry je možno ovládat změnami psychického stavu, spojenými s výskytem „žádoucí“, nebo „nežádoucí“ mozkové aktivity. Výskyt žádoucí mozkové aktivity je odměňován úspěchem ve hře. Opakovaným tréninkem se mozek teoreticky učí fungovat v požadovaném frekvenčním pásmu – vede ke zlepšení psychického výkonu v určitých oblastech, umožňuje nácvik relaxace. Je zařazen mezi dostatečně ověřené a účinné způsoby léčby. Používá se jako doplňková technika základní léčby.

Jak na ADHD ve skautském oddíle

Porucha pozornosti s hyperaktivitou není nic neobvyklého, vyskytuje se u 3 – 15 % dětí, převážně u chlapců. Proto se s ní vedoucí skautského oddílu (obzvlášť vlčí smečky) může snadno setkat.

Hyperaktivita, nepozornost a impulsivita, které se u těchto dětí projevují, mohou snadno vést k nejrůznějším nehodám a úrazům. Proto je potřebné zajistit na akci s takovým dítětem dostatečný počet vedoucích. Vhodné je, aby jeden z vedoucích (v průběhu akce se mohou střídat) na dítě stále nenápadně dohlížel a dbal na důsledné dodržování stanovených pravidel, neboť důslednost je ve výchově dítěte s ADHD klíčová.

Mezi hry, které jsou zvlášť vhodné pro děti s ADHD, patří hry relaxační. Vedou k uvolnění energie a tělesného napětí, pomůžou nabrat nové síly a klid. Mohou být například zařazeny mezi dvě jiné činnosti, které vyžadují pozornost a soustředění. Některé takové hry jsou uvedeny v publikaci Relaxační hry s dětmi (Nadeau Micheline, Portál, 2003). Popis jedné z nich, Letadla, uvádíme pro představu v oddílu 14.3.2 Hry vhodné pro děti s ADHD – poruchou pozornosti s hyperaktivitou.

Jiné hry jsou zase zaměřeny na trénink pozornosti. Zvlášť prospěšné je, pokud si dítě trénuje soustředěnost v přímé souvislosti se svým vlastním tělem. Takové techniky jsou uvedeny v knize Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti (Blahutková, Klenková, Zichová, 2005), popis jedné z nich je uveden ve zmíněné kapitole s hrami.

S kým můžu spolupracovat

Když v oddíle máme dítě s ADHD, je velmi důležitá spolupráce s jeho rodiči. Můžeme používat metody, které se rodičům při výchově jejich dítěte osvědčují (některé děti s ADHD jsou například za žádoucí chování odměňovány systémem žetonů, v čemž s ním můžeme pokračovat i na skautských akcích). Důkladná oboustranná komunikace s rodiči, pokud možno i za přítomnosti dítěte, podporuje větší důslednost (dítě pak ví, co je domluveno, co se od něj očekává).

Pokud komunikace s rodiči není přes veškerou snahu vedoucího možná nebo úspěšná, můžeme zvolit komunikaci se školou (třídní učitel, školní psycholog nebo speciální pedagog).

Své služby nabízejí dětem s hyperaktivní poruchou a jejich rodičům např. občanská sdružení Hyperaktivita a Ještěrka. Hyperaktivita pořádá letní tábory pro děti a víkendové pobyty pro rodiny, které mají dítě s ADHD. Mimo to se věnuje poradenství, vzdělávání a informační osvětě. Ještěrka kromě rekreačních pobytů pro děti nabízí i pravidelnou volnočasovou činnost (zájmové kroužky a kluby). Obě sdružení mají sídlo v Praze, ale pobytové akce jsou určeny pro děti z celé republiky.

V mnoha větších městech mají svá sídla Dyscentra, která se sice primárně zaměřují na specifické poruchy učení, avšak nabízejí služby i pro děti s ADHD.

SpV doporučuje např. tuto literaturu. S jakýmkoli dotazem k tomuto či jinému tématu se neváhejte obrátit na naši poradnu.

Autorkou článku je Marie Vlasatá – Bedla