Jak získat peníze

VFundraising oblasti fundraisingu vám nabízíme:

■ poradenství s tím, jak získat prostředky na začleňování dětí se specifickými potřebami do vašeho oddílu
■ pravidelné informování o grantových výzvách, které k tomu můžete využít
■ případnou asistenci při zpracování a podávání grantové žádosti

S případnými požadavky se obracejte na email spv@skaut.cz.

Co dělat, pokud jsou překážkou pro účast v oddíle peníze?

Důležité je se svobodně rozhodnout, do čeho se chci osobně pouštět. Musím mít jasno, proč chci dítě do oddílu přijmout, jak s jeho přítomností v oddíle chci pracovat, jak pracovat s kolektivem dětí a stát si na svém rozhodnutí. Není špatně uznat, že na podporu znevýhodněných dětí osobně nemám a oddíl v tom aktivní nebude.

Jako oddílový vedoucí můžeš podpořit dítě se znevýhodněním v oddíle mnoha způsoby:

  1. snížením členského příspěvku

Středisková rada má pravomoc rozhodnout o výši členských příspěvků na daný rok. Není bezpodmínečně nutné, aby byla výše tohoto poplatku pro všechny členy střediska jednotná. Rada může rozhodnout o sníženém poplatku pro děti ze znevýhodněného prostředí nebo pro více dětí z jedné rodiny. Podporou může být i umožnění platby ve splátkách.

  1. snížením účastnického poplatku na akce a letní tábor

O výši účastnických poplatků na oddílové akce i o ceně letního tábora rozhoduje vůdce oddílu (či tábora). Může se proto vždy rozhodnout že některému z účastníků poskytne slevu ze sociálních, zdravotních či jiných důvodů. I zde může vůdce umožnit platbu ve splátkách.

  1. pomocí s pořízením vybavení na akce a letní tábor

Skautské akce mají různou podobu a náročnost. Obecně ale platí, že každý člen potřebuje určité vybavení, aby se mohl těchto akcí účastnit. Jak získat potřebné vybavení a kolik za jeho pořízení utratit, je otázka, která netrápí pouze sociálně znevýhodněné rodiny. Vůdce má proto různé možnosti, jak tuto situaci řešit:

  • burza oblečení a vybavení – uspořádání takovéto burzy nás mnoho času nestojí, avšak rodiče toto mnohdy uvítají. Vybavení je možné vyměňovat, nebo prodávat za ceny přiměřené opotřebení.
  • poskytnutí staršího, funkčního vybavení – je ideální, aby oddíl schraňoval vybavení, které již jeho členové nepoužívají a nabízel jej k dalšímu využití
  • nákup základního vybavení a zapůjčení dítěti – pro tuto variantu by se vůdce měl rozhodnout v případě, že v oddíle vyvstala potřeba takovéto podpory a oddíl disponuje potřebným finančním obnosem. Je vhodné tyto prostředky získat z jiných zdrojů, než jsou členské a účastnické poplatky, neboť bez důkladné diskuse s rodiči ostatních dětí může být toto přijímáno negativně. Žádost o získání těchto prostředků je možné podat v rámci dotačních řízení, v tomto případě nejčastěji u samospráv, nadací nebo firemních dárců.
  1. intenzivní komunikací s dětmi a rodiči

Nedílnou součástí úspěšného začlenění dětí do oddílu je vhodná komunikace se všemi členy oddílu a také s rodiči dětí. Vůdce by měl být schopen vhodným způsobem dětem vysvětlit specifika integrovaného dítěte, podporovat jeho začlenění do kolektivu a vhodnou podporu od ostatních dětí. Tato pozornost by však měla být přiměřená.

  1. získáním finančních prostředků pro podporu znevýhodněných dětí

Pro podporu dítěte nebo i celého oddílu lze získat finanční prostředky na základě projektových žádostí v různých grantových výzvách nebo prostřednictvím sponzorských darů. Tyto prostředky nejsou nárokové a lze je využít pouze na účel, na který jsou určeny. Může jít o vybudování bezbariérového přístupu do klubovny, o úhradu nákladů spojených s uspořádáním letního tábora apod. Náležitosti projektových žádostí jsou dané podmínkami konkrétní výzvy, informace jsou uváděny na webových stránkách poskytovatele finančních prostředků.

  1. přizpůsobením prostoru i aktivit oddílu specifickým potřebám dítěte

Vůdce by měl detailně znát specifické potřeby dětí ve svém oddíle a vhodným způsobem na ně reagovat. Uvedu to na příkladu dítěte na vozíčku. Jako jeho vedoucí byste měli rozpoznat, že pro jeho úspěšné začlenění bude nutné uzpůsobit vstup do klubovny tak, aby byl bezbariérový, rovněž tak toaletu.

  1. informováním zákonného zástupce dítěte o možnosti čerpání dávek hmotné nouze a následnou spoluprací s ním

Hmotná nouze je podle oficiálních dokumentů stav, kdy jednotlivec nebo rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojování základních životních potřeb na společensky přijatelné úrovni. Současně si jednotlivec nebo rodina nemůže tyto příjmy z objektivních důvodů zvýšit sama (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji situaci vlastním přičiněním.

Pověřené obecní úřady proto přijímají žádosti lidí, kteří splňují tato kritéria, posuzují jejich oprávněnost a rozhodují o přiznání tzv. dávek pomoci v hmotné nouzi, které následně vyplácí. Jednou z těchto dávek je i „mimořádná okamžitá pomoc“- tzv. „jednorázovka“, jež je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Situace, kdy lze tuto dávku nárokovat, stanovuje zákon. Jednou z nich je i tato:

Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby nebo k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 31 260 Kč.“

Z definice vyplývá, že i náklady spojené s účastí dítěte ve skautském oddíle lze podpořit touto dávkou. Žadatelem o ni je zákonný zástupce dítěte, který v žádosti definuje, na co konkrétně dávku žádá. Zažádat lze ústně u úředníků příslušného úřadu, kteří žádost zaprotokolují, nebo písemnou formou – není vždy nutné žádat na předepsaném formuláři. Pro poskytnutí dávky je nezbytné prokázat vynaložené náklady, nebo náklady plánované – předložit doklady o zaplacení. Dávka není nároková, o jejím poskytnutí rozhoduje příslušný úřad.

Jako vůdce oddílu poté budeš zákonnému zástupci pro potřeby vyřízení dávky hmotné nouze poskytovat potvrzení o účasti dítěte na jednotlivých akcích, mohou to být potvrzené příjmové doklady o zaplacení účastnických poplatků apod. Pakliže chceš dítě podpořit ve větší míře, můžeš se zkontaktovat s příslušným úřadem a komunikovat možnosti podpory. Každý úřad si může určit, jak bude dávky mimořádné okamžité pomoci poskytovat. Některé obecní úřady dávku vyplácí měsíčně na základě skutečně vynaložených prostředků, některé preferují jednorázové proplacení ročních nákladů na zájmovou činnost. Pokud se podaří vyjednat tuto formu podpory, je nutné, abys sepsal roční náklady na účast dítěte v oddíle a toto potvrzení poskytl žadateli o dávku – zákonnému zástupci dítěte.

Dávka mimořádné okamžité pomoci je účelově vázaná, musí být tedy využita pouze k účelu, na který byla poskytnuta. Odpovědnost je plně na příjemci této dávky, tzn. zákonném zástupci dítěte. Pokud by došlo ke zneužití této dávky, zahájí příslušný obecní úřad správní řízení, ve kterém může oddílového vůdce oslovit s žádostí o poskytnutí informací, zda dítě do oddílu skutečně chodí, účastnilo se tábora apod.

Bára Šolková (Wiwi)