O nás

Odbor Skauting pro všechny (SpV) působí pod zpravodajem Výkonné rady Junáka pro program. Jeho cílem je podpora práce s dětmi se specifickými potřebami v Junáku.

Za děti se specifickými potřebami považujeme například děti se sluchovým, zrakovým, tělesným a mentálním postižením, děti s cukrovkou, epilepsií, autismem, hyperkinetickou poruchou, poruchami chování i děti sociálně znevýhodněné (více o specifických potřebách se dočtete zde).

Poslání odboru

Posláním Odboru SpV je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro děti se specifickými potřebami v Junáku.

Konkrétně to znamená:

 1. vytvoření, udržování a rozvoj nástrojů pro zajištění této podpory,
 2. provázání problematiky se všemi dotčenými odbory, skupinami a projekty Junáka k jejímu pevnému začlenění do vzdělávacího a výchovného systému organizace,
 3. informování hnutí a podpora vzdělávání v problematice dětí se specifickými potřebami,
 4. vyhledávání a využívání inovací a zahraničních zkušeností, podpora navazování spolupráce mezi integrujícími oddíly a dalšími specializovanými organizacemi v místě jejich působení, odborná spolupráce a iniciativa při strategickém podchycení otázky rovných příležitostí v Junáku, oborová oponentura k nově vznikajícím materiálům, podpora a koordinace aktivit Junáka s dětmi, mládeží či dalšími osobami se specifickými potřebami.

Nástroje podpory

Odbor Skauting pro všechny (SpV) zajišťuje různé formy podpory oddílů a jejich vedoucích  začleňování dětí se specifickými potřebami do skautských oddílů, a to tak, aby:

 • nabízel podporu vůdcům (potažmo celým oddílům) a jejich zapojení nechal na jejich dobrovolném rozhodnutí podle jejich možností,
 • nabídky pro oddíly zohledňovaly jejich možnosti (zejména pak personální),
 • aby stále docházelo v co největší míře k využívání skautské metody,
 • byla posilována sounáležitost a respekt mezi dětmi v oddílech,
 • vedoucí oddílů měli nabídku adekvátního vzdělávání a měli dostatek informací k tomu, aby byli schopni rozpoznat jednotlivá znevýhodnění a posoudit své vlastní postoje a energii pro práci s dětmi se specifickými potřebami,
 • v dlouhodobém výhledu vedoucí oddílů, jejichž členy jsou i děti se specifickými potřebami, měli možnost konzultace s odborníkem, oddíly se znevýhodněnými dětmi měly dostatečnou podporu v odboru, či aby jim odbor zprostředkoval kontakty na příslušné místní specializované organizace,
 • se inkluzivní přístup stával postupně více a více přijímaný u vedoucích oddílů a v širokém povědomí celého hnutí.

Ke stažení

 • Cíle a nástroje odboru Skauting pro všechny (SpV) (PDF)

Iniciativa Skauting pro všechny

Myšlenkové kořeny odboru Skauting pro všechny (SpV) je možné nalézt v iniciativě „Skauting pro všechny“, která si klade jako dlouhodobý cíl celkovou otevřenost a připravenost Junáka a jeho oddílů přijímat všechny děti a pracovat s nimi ve skautských oddílech.

Tento záměr musí být nejprve schválen Junákem jako strategické rozhodnutí, má-li dojít
k jeho rozšíření do organizace. Z tohoto důvodu jsou činnosti a kompetence Odboru SpV vázány konkrétním a omezeným mandátem vymezeným Výkonnou radou Junáka. Tento mandát určuje základní dokument odboru SpV, který zaměřuje činnost odboru zejména na podporu práce s těmi dětí se specifickými potřebami, které již jsou členy skautských oddílů.

Strategické dokumenty iniciativy Skauting pro všechny jsou ke stažení zde:

 • Strategický dokument skupiny Skauting pro všechny (PDF)
 • Programový dokument skupiny Skauting pro všechny (PDF)