Projekt Mimochodem skautem III

Jedná se o grant, který Junáku přidělen v rámci grantového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho realizaci zajišťuje odbor Skauting pro všechny.

Hlavním cílem projektu je ukotvení a posílení komplexního vzdělávacího a poradenského systému pro přípravu skautských vedoucích na práci s dětmi s omezenými příležitostmi.

Dílčími cíli projektu jsou:

Odborná příprava a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v Junáku, posílení jejich kompetencí pro práci s dětmi s omezenými příležitostmi

Podpora zavádění programů a metod práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi v rámci výchovných a volnočasových aktivit realizovaných Junákem

Přímá podpora začlenění dětí s omezenými příležitostmi do skautských kolektivů

Příprava akcí pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a metodiky, jak takovou akci připravit

V rámci projektu budou uskutečněny tyto aktivity:

1. Akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a příprava metodiky, jak takovou akci připravit

V projektu vytvoříme podrobnou metodiku pro vedoucí oddílů a sdílení dobrých praxí v tom, jak pořádat společné výpravy nebo i jiné akce, kterých se kromě členů jejich oddílů, mohou účastnit i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. S tématem již máme zkušenost díky několikaleté spolupráci se vzdělávacím kurzem Gemini, který každoročně pořádá v rámci kurzu program pro děti ze sociálně vyloučených lokalit i díky společné výpravě skautů a dětí ze sociálně vyloučené lokality, kterou jsme pomáhali díky projektu podpořenému MŠMT před dvěma lety zajišťovat na Javornicku.

Projekt zajistí pokračování pořádání programů pro děti z vyloučených lokalit ve spolupráci s vůdcovským kurzem Gemini. Na tento program na podzim naváže konference na téma „Jak připravit společnou akci vašeho oddílu s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí“. Na ní představíme příklady dobrých praxí oddílů, které už podobné společné akce uspořádaly a s využitím zkušeností účastníků konference sestavíme metodiku pro přípravu a pořádání podobných akcí pro další volnočasové organizace a oddíly nejen skautů z celé republiky.

2. Vzdělávání

Tato klíčová aktivita se zaměří na přípravu vzdělávacích akcí, při kterých si vedoucí oddílů osvojí kompetence a dovednosti pro vytváření inklusivního prostředí v oddíle a práci s dětmi se specifickými potřebami. Kromě vlastního semináře připravíme skupinu lektorů, kteří se s uvedenými tématy zapojí do samostatných vzdělávacích kurzů pro budoucí vedoucí oddílů, které v Junáku probíhají. Součástí této aktivity je i tvorba metodického materiálu Aspergerův syndrom – vím, co s tím?! pro vedoucí skautských oddílů i obdobných volnočasových aktivit.

3. Poradenství

Tato klíčová aktivita se zaměřuje na zajištění a další rozvoj odborného poradenství pro vedoucí, kteří ve skautských oddílech pracují s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním. Provozování Poradny, na kterou se vedoucí mohou obracet se svými dotazy emailem nebo telefonicky, doplníme o možnost zajištění supervizních setkání pro vedoucí těchto oddílů. Jejich činnost totiž může být v lecčems náročnější než u běžných oddílů. Vedoucí oddílů pravidelně informujeme o problematice práce s dětmi se specifickými potřebami prostřednictvím webových stránek, informačního bulletinu i článků ve skautských časopisech.

4. Regionální aktivity

Odbor Skauting pro všechny i nadále rozšiřuje podporu vedoucím oddílů, kteří pracují s dětmi se specifickými potřebami prostřednictvím krajských buněk. Ty takto fungují již v Praze, Brně, Plzni a Olomouci. Během realizace projektu dojde k rozšíření činnosti těchto buněk do dalších dvou krajů České republiky.

Díky projektu realizujeme přímo v regionech některé aktivity, které nabídnou podporu odboru vedoucím oddílů a pomohou rozšiřovat informace o tomto tématu mezi vedoucí. Bude se tak dít prostřednictvím putovní výstavy a regionálních seminářů pro vedoucí.

V rámci projektu se uskuteční i víkendové setkání členů těchto krajských buněk a členů odboru Skauting pro všechny. Jeho účastnící si zde sdělí své zkušenosti z regionů a naplánují další činnosti odboru.