Literatura

Odborné literatury k problematice specifických potřeb je ohromná spousta. Zde přinášíme pouze seznam několika osvědčených publikací. Některé z nich si pak můžete půjčit i přímo u nás v SpV. Více na stránce knihovny.

Inkluze, inkluzivní vzdělávání

 • Houška, T.: Inkluzivní škola. Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s., 2007.
 • Kočárová, M. A kol.: Speciální pedagogika pro pomáhající profese. ZČU, 2002.
 • Moore, D.: Než začneme s multikulturní výchovou, Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Člověk v tísni, 2009.
 • Průchová, P.: Integrace – inkluze, děti se speciálními potřebami do škol hlavního vzdělávacího proudu (přehledová studie z předmětu Školní a poradenská psychologie). FF UK, 2008.
 • Hájková, Strnadová: Inkluzívní vzdělávání. Grada Publishing, 2010.

Poruchy chování

 • Train, A.: Nejčastější poruchy chování dětí. Portál, 2005.
 • Pokorná, V.: Poruchy chování u dětí a jejich náprava. Fortuna, 1994.
 • Sheedyová-Kurcinková, M.: Problémové dítě v rodině a ve škole. Portál, 1998.

Mentální postižení

 • Chvátalová, H.: Jak se žije dětem s postižením. Portál, 2001.
 • Frančeová, E.: Deník mého syna – nebyl jsem vyřazen ze života. Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002.
 • Lečbych, M.: Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti. Univerzita Palackého, 2008.
 • Selikowitz, M.: Downův syndrom. Portál, 2005.
 • Švarcová, I.: Mentální retadrace. Portál, 2006.

Pervazivní vývojové poruchy (poruchy autistického spektra)

 • Attwood, T.: Aspergerův syndrom. Portál, 2005.
 • Bělohlávková L., Vosmik M., Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Portál 2010 (podrobné, ale zajímavé pasáže o integraci dětí s AS do základní školy – momenty, které je tam potkají, mohou být podobné jako při integraci do skautského oddílu)
 • Boyd B.: Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. Portál 2011 (tipy a triky na výchovu dítěte s AS, něco z toho určitě lze využít i v oddíle)
 • Freihow, Halfdan W.: Milý Gabrieli. Kalich 2010 (beletristická ochutnávka – dopis otce svému synovi s autismem, hezky ilustruje autismus)
 • James, I.: Aspergerův syndrom: mimořádní lidé – mimořádné výkony. Triton, 2008.
 • Preißmann, C.: Život s Aspergerovým syndromem. Portál, 2010.
 • Richman, S.: Výchova dětí s autismem. Portál, 2006.
 • Schopler, E.: Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Portál, 1999.
 • Thorová K., Výjimečné děti. APLA 2007
 • Vosmik, M., Bělohlávková, L.: Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Portál, 2010.
 • Hilde de Clerq: Mami, je to člověk nebo zvíře?. Portál, 2007 (čtivě napsaná zkušenost jedné maminky)

Hyperkinetická porucha

 • Drtílková, I.: Hyperaktivní dítě. Galén, 2007.
 • Goetz, M., Uhlíková, P.: ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou. Galén, 2009.

Specifické vývojové poruchy učení

 • Jucovičová, D., Žáčková, H.: Dysgrafie. D+H, 2005.
 • Jucovičová, D., Žáčková, H.: Dyslexie. D+H, 2004.
 • Selikowitz, M.: Dyslexie a jiné poruchy učení. Grada, 2000.

Narušená komunikační schopnost

 • Klenková, J.: Logopedie. Grada, 2006.
 • Kutálková, D.: Logopedická prevence. Portál, 2005.
 • Peutelschmiedová, A.: Logopedické poradenství. Grada, 2009.
 • Lynch, Charlotte; Kidd, Julia: Cvičení pro rozvoj řeči. Portál, 2002.

Sluchové postižení

 • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1.díl.. FRPSP, 1998.
 • Hrubý, J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 2.díl.. FRPSP, 1999.
 • Janotová, N.: Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. Septima, 1998.
 • Chvátalová, H.: Jak se žije dětem s postižením. Portál, 2001.
 • Slowik, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Portál, 2010.

Zrakové postižení

 • Ellis, A., Frankenberg, A.: Jak pomoci. Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, 2005.
 • Francová, P.: Za zeptání nic nedáte aneb jak vidím svět, když nevidím. Okamžik (brožuru lze získat zdarma v Okamžiku).
 • Kochová, K., Vachulová, M.: Integrace – hezká (i těžká) práce. Integrace, o.s., 2010.
 • Kochová, T.: Tak a tak na taktilní knížku. Hapestetika, 2008.
 • Kolektiv autorů: Sport a rekreační aktivity zdravotně postižených dětí. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 1998.
 • Mojžíšek, J.: Každý problém má řešení aneb Netradiční kompenzační pomůcky. Okamžik, 2007.
 • Schindlerová, O.: Na ruce si nevidím. Okamžik, 2007.
 • Vachule, R., Vachulová, J. a kol.: Hry pro těžce zrakově postižené. Novinář, 1987.
 • Wiener, P.: Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených. Avicenum, 1986.

Tělesné postižení

 • Matějček Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí.. H & H, 2001.
 • Chvátalová, H.: Jak se žije dětem s postižením. Portál, 2001.
 • Kölblová, K.: Problematika zdravotního postižení.
 • Slowik, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Portál, 2010.

Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě

 • Vaníčková, Hadj-Moussová, Provazníková: Násilí v rodině. Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte., 1995.
 • Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese., 1999.

Zdravotní znevýhodnění

 • Kölblová K.: Problematika zdravotního postižení.
 • Hanscomb A., Hughes L.: Epilepsie. Společnost „E“, 1999.

Šikana

 • Kolář, J.: Bolest šikanování. Portál, 2005.
 • Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál, 1995.