Mapování kolektivu – sociometrické šetření

SociometrieZajímají vás vztahy dětí ve vašem oddíle? Pojďte se na ně podívat z trochu jiného pohledu.

Rádi byste se dozvěděli více o atmosféře mezi vašimi dětmi? Objevili vztahy mezi dětmi, o kterých nemáte tušení? Chcete hledat další způsoby, jak vztahy mezi dětmi vylepšit?

Nabízíme vám metodu mapování kolektivu pomocí sociometrického šetření. Tato metoda probíhá pod vedením vyškolených sociometričů z odboru Skautingu pro všechny.

Pokud máš o tuto službu odboru Skauting pro všechny zájem či se chceš dozvědět více, kontaktuj nás na poradna@skaut.cz. Sociometrič určený pro tvůj kraj se ti ozve a domluvíte si schůzku.

K ČEMU SE MŮŽE HODIT SOCIOMETRIE?

• Jako podnět k důkladnějšímu zamyšlení se nad vztahy ve vašem oddíle a větší citlivosti ke sledování atmosféry mezi dětmi.

• Podstatné je především to, že na základě výsledků sociometrického šetření můžete pro děti lépe sestavit vhodný program, který podpoří dobré vztahy ve vašem oddíle. V rámci sociometrie doporučíme i konkrétní hry a aktivity, které můžete v oddíle realizovat.

• V případě problematických vztahů mezi dětmi v oddíle může mapování vztahů a následné programy zaměřené na jejich posilování vést k celkovému zlepšení naladění v oddíle.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

Mapování kolektivu pomocí sociometrického šetření je prováděno sociometričem, který je v této problematice vyškolen, zajímá se o vztahy v oddílech a má zájem o to, aby se v této oblasti skauting posunul vpřed.

1. Lektor seznámí vedoucí vašeho oddílu s průběhem zadávání a vyhodnocení sociometrického šetření na některé z vašich oddílových porad.

2. Na oddílové nebo družinové schůzce proběhne zadání dotazníku dětem – sociometrič dětem vše vysvětlí a zadá dotazník, který děti vyplní. Vše by nemělo zabrat více než 45 minut. Tím je první část sociometrie u konce. Sociometrič dotazníky odnese a na speciálním počítačovém programu je vyhodnotí.

3. Při dalším setkání sociometrč seznámí vedoucí s výsledky dotazníků. Společně projdou výsledky, které byly z šetření zjištěny, případně lektor může pomoci řešit problémy, které mohly být šetřením zjištěny. Vedoucím pak předá náměty na konkrétní hry a aktivity, které jsou pro práci s kolektivem dětí vhodné. Mohou se také společně domluvit, že lektor pomůže připravit program, který by byl zaměřen na zlepšení vztahů v oddíle.

Zajímá mě, co znamená:

Sociometrické šetření?
Jde o metodu, která mapuje vztahy v kolektivu. O kolektivu umožňuje získat značné množství přehledných a ucelených informací. Tyto informace pak slouží jako východiska pro následnou práci s daným kolektivem.

Co se dozvím z dotazníku?
Na základě dotazníku, který děti vyplní se dozvíte, jaké jsou vztahy ve vašem oddíle či družině, jaké děti jsou více a méně oblíbené, co si děti myslí o jiných dětech v oddíle. Kdo s kým kamarádí, kdo koho moc nemusí, i to, čeho konkrétně si kdo na kom váží. Z výsledků vedoucí uvidí vztahy v oddíle znázorněné, jak graficky (v podobě kladných a záporných vztahů), tak seřazení dětí podle obliby v kolektivu. Dozvíte se také, jak se kterému dítěti v oddíle líbí a jak se v oddíle cítí. (http://www.sociometrie.cz)

Obecně o dotazníku – forma otázek?
V rámci sociometrie jsou jedincům pokládány tzv. sociometrické otázky, tj. takové otázky, které respondentovi nabízí možnost vybrat některé lidi z daného množství osob (skupiny spolužáků, spolupracovníků atd.) za použití určitého výběrového kritéria“ (Janoušek, 1986, s.189). Kvantitativní výsledky takového testu (množství preferencí dle zvoleného kritéria) jsou pak analyzovány a převáděny do kvalitativní roviny. Tímto postupem můžeme zjišťovat, kdo má jakou pozici v daném kolektivu, tj. kdo je spíše oblíbený, kdo naopak stojí mimo skupinu atd. (http://www.sociometrie.cz)

Vyškolený sociometrič?
Sociometriči podstoupili školení o sociometrii, o vztazích v kolektivu, zadávání dotazníku a jeho vyhodnocování v Křesťanské pedagogicko psychologické poradně v Praze.